O projekte

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

Projekt SUSY

 • Č. projektu: APVV: LPP - 0270-09
 • Názov projektu: Prírodné vedy pre každého
 • Názov projektu v anglickom jazyku: Science - user friendly
 • Akronym projektu: SUSY
 • Odbor výskumu a vývoja: Popularizácia vedy
 • Žiadateľ: Ústav experimentálnej fyziky SAV
 • Adresa: Watsonova 47, 043 53 Košice
 • Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mária Zentková CSc.
 • Príslušnosť k rezortu: SAV
 • Typ organizácie: Rozpočtová organizácia
 • Sektor výskumu a vývoja: Štátny sektor
 • Zodpovedný riešiteľ / kontaktná osoba: RNDr. Mária Zentková CSc.
 • Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
 • Začiatok riešenia projektu: 01.09.2009
 • Koniec riešenia projektu: 31.08.2012

Podstatou predkladaného projektu je umožnenie priameho osobného kontaktu s vedeckou prácou prostredníctvom realizácie jednoduchých experimentov ako aj náročnejších vedeckých projektov pod vedením profesionálnych vedeckých pracovníkov v profesionálnych laboratóriach a to v nekonkurenčnom priateľskom prostredí umožňujúcom individuálnu rýchlosť napredovania ako aj hĺbku ponoru do danej problematiky. Ak totiž chceme zvýšiť popularitu prírodovedných predmetov , najľahšie je okukať postupy , ktoré úspešne fungujú v inej oblasti.

V našom predchádzajúcom LPP projekte (SIPS - APVV-LPP-003006) sme zistili, že najvytrvalejšie pracujú na vedeckom projekte tímy pozostávajúce z troch – štyroch kamarátov, ktorí si sami medzi sebou rozdelia prácu , sami si dohodnú , kto za ich tím vystúpi s prácou SOČ. Na celomestských vedeckých konferenciách vystupovali vedľa seba s vedeckými projektami aj veľmi rozdielnej úrovne piataci zo základných škôl aj tretiaci z gymnázií. Nikomu to však neprekážalo, naopak, tí najmladší dostali najväčšiu podporu. Mladí si nenápadne prispôsobili konferenciu na svoj obraz, napriek prítomnosti tútorov, učiteľov a vedeckých pracovníkov na konferencii, diskusiu k jednotlivým vedeckým projektom ovládli hlavne oni.

Pre deti z materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl túto aktivitu modifikujeme tak, že projekty nahradíme sériou jednoduchých experimentov a prezentáciu kresleným protokolom z experimentov. Vedecká konferencia pre najmenších teda bude skôr výstavou fyzikálnych kresieb , pri otvorení ktorej budú malí autori vysvetľovať svoje vedecké koncepty dospelým kolegom.

Nami navrhované projektové aktivity sú vhodné pre všetkých bez rozdielu, ale hádam najviac pre tých , ktorým z rôznych príčin nevyhovujú klasické metódy výuky prírodovedných predmetov. Teda na jednej strane pre deti mimoriadne nadané , pre ktoré je tempo a rozsah učiva na škole jednoducho nedostatočné a na druhej strane aj pre deti , ktoré musia pri zvládaní predpísaného učiva prekonávať objektívny hendikep. Preto sú do projektu zaradené okrem obyčajných aj špeciálne triedy, integrovaná prípravka s mimoriadne intelektovo nadanými deťmi na materskej škole Kalinovská v Košiciach a alternatívne triedy pre intelektovo mimoriadne nadané deti na prvom aj druhom stupni základnej školy Krosnianska 4 v Košiciach, ako aj triedy s integrovanými žiakmi trpiacimi rôznymi poruchami učenia napr. na základnej škole Trebišovská ale aj na Krosnianskej 4, a oboch gymnáziách. Problémom detí s poruchami učenia sa v poslednej dobe venuje veľká pozornosť. Jedná sa o deti priemerne a v mnohých prípadoch dokonca nadpriemerne inteligentné, ktorým bohužiaľ ich hendikep často znemožňuje dosahovať v škole výsledky zodpovedajúce ich rozumovým schopnostiam. K najznámejším typom porúch učenia patria dyslexia, dysgrafia, dysortografia, porucha pozornosti ( ADD) a porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou ( ADHD ). Väčšina detí s poruchami učenia navštevuje obyčajné triedy a má len minimálne upravený štúdijný režim.

Tieto deti sú kôli svojmu hendikepu pod trvalým stresom a často u nich dochádza k strate dôvery vo vlastné schopnosti, čo v konečnom dôsledku môže mať väčší vplyv na ich uplatnenie sa v živote než samotný hendikep. Veríme, že metodické postupy ktoré budeme používať, im umožnia zapojiť sa do všetkých projektových aktivít bok po boku ostatných žiakov a študentov.

Individuálny prístup, ktorý je v navrhovanom projekte typický pre všetky projektové aktivity, ako aj prítomnosť osobného vedeckého trénera, tútora, ktorý dohliada na progres žiackeho projektu a ponúka riešiteľovi individuálnu pomoc podľa potreby, spolu s prítomnosťou špeciálneho pedagóga vyškoleného pre prácu s takýmito žiakmi vykompenzuje existujúci hendikep.

Medzi ľuďmi postihnutými poruchami pozornosti je nadpriemerne veľa mimoriadne tvorivých ľudí, preto sa mnohí uplatnia v umeleckých povolaniach. Tvorivosť je však veľmi žiadaná aj vo vedeckých povolaniach. Len človeka s ADD musíme v procese učenia viac motivovať a teda všetky predpísané prírodné javy sa musia vykladať obzvlášť zaujímavou a zábavnou formou. Hoci dnes ešte nie je detailne známa biochémia inak fungujúceho mozgu u jedincov postihnutých ADD, vie sa, že v konečnom dôsledku je porucha spôsobená nezrelosťou predných mozgových lalokov a teda takto postihnutý žiak je neustále zahlcovaný množstvom podnetov bez toho, aby sa tie v danom momente nedôležité automaticky odfiltrovali tak, ako tomu je u nepostihnutých ľudí.

Jedinec s ADD sa dokáže sústrediť a pracovať veľmi výkonne len vtedy, ak je jeho činnosť spustená extrémne silným impulzom , ktorý všetky ostatné neustále prichádzajúce rušiace podnety degraduje na úroveň šumu. Deti s ADD sa teda dokážu vyrovnať ostatným deťom ba ich aj prekonať ak pracujú na téme , ktorá je pre nich mimoriadne zaujímavá. Nie je nám známa iná skupina, ktorá by sa v súčasnosti snažila adaptovať kurz fyziky tak , aby mal ambíciu kompenzovať hendikepy spôsobené poruchami učenia . Napriek tomu si však myslíme , že sme pripravení zvládnuť túto výzvu. Máme za sebou päťročné skúsenosti s interaktívnym klasickým kurzom fyziky pre škôlkárov , ktorý prebiehal pod názvom Pastelková fyzika a bol veľmi úspešný. Keďže predné mozgové laloky sú u škôlkárov takisto ešte v procese dozrievania, škôlkári sú vlastne všetci akoby deti s dočasným ADD , ktoré vymizne prirodzene do siedmeho roku života. Práve preto si myslíme , že metodické postupy, ktoré sme si za tie roky vypracovali na udržanie pozornosti u škôlkárov budú fungovať aj v cieľovej skupine žiakov s poruchami učenia. Aby sa nami získané skúsenosti dali zužitkovať aj v špeciálnych triedach, ktoré navštevujú výhradne deti s poruchami učenia, pripravíme v rámci projektu metodický material popisujúci navrhované pásma prírodovedných experimetov vhodných pre všetkých žiakov, ale obzvlášť doporučených pre deti s poruchami učenia. Do projektu budú v rámci svojich bakalárskych a diplomových prác zapojení študenti učiteľských kombinácií 3 slovenských vysokých škôl, PF UPJŠ v Košiciach, Prešovskej Univerzity a Katolíckej Univerzity Ružomberok .

Ciele projektu

 • Zlepšenie vzťahu žiakov a študentov k prírodným vedám , konkrétne k fyzike, informatike a chémii
 • Podpora záujmu mimoriadne nadaných detí a študentov o prírodné vedy
 • Zabezpečenie pozitívnej diskriminácie pre deti s poruchami učenia , podpora ich účasti na projektových aktivitách
 • Podpora postavenia učiteľa aj ako vedeckej autority na školách –budovanie vedeckých laboratórií pre výskumné práce SOČ na pôde zúčastnených škôl

Cieľové skupiny

 • deti z materskej školy Kalinovská - so špeciálnym zreteľom na tam integrované mimoriadne intelektovo nadané deti
 • deti zo základnej školy Krosnianska 4 včítane žiakov alternatívnych tried pre mimoriadne nadané deti a tried s integrovanými deťmi s poruchami učenia, deti zo základnej školy Trebišovská z tried s integrovanými deťmi s poruchami učenia
 • študenti gymnázií sv. Tomáša Akvinského a gymnázia Exnárova
 • žiaci a študenti košických základných a stredných škôl, ktorí sa zúčastnia otvorených projektových aktivít
 • VŠ študenti, ktorí budú na projekte pracovať v rámci svojich bakalárskych a diplomových prác
 • Učitelia, stredoškolskí profesori a široká verejnosť prostredníctvom publikácií a pripravených metodických listov a štúdijného materiálu.

Keďže v poslednom roku riešenia projektu sa sústredíme na prípravu štúdijného materiálu a školenia učiteľov predpokladáme, že nami zavedené metodiky budú učitelia samostatne aj naďalej aplikovať do práce s deťmi. Takisto predpokladáme , že učitelia vo vybavenejších laboratóriách na školách budú pokračovať vo vedeckej práci so študentmi, či už samostatne alebo v spolupráci s UEF SAV a PF UPJS.