O projekte

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

Riešitelia

Chemické centrum

Vladimír Zeleňák , Anton Zentko

Odborne garantuje projekty z chémie , vedie alebo zabezpečuje tútorov na chemické projekty. Študentov na chemické projekty zabezpečujú zúčastnení učitelia chémie.

dostupné zariadenia :

  • chemické laboratóriá
  • simultánny termický analyzátor Netzsch 409PC pre charakterizáciu materiálov metódami TG/DTA/DSC – (termogravimetria, diferenciálna termická analýza a diferenciálna skenovacia kalorimetria) (v teplotnom intervale 0 – 800 K)
  • adsorpčný analyzátor QUANTACHROME NOVA 1200e na meranie veľkosti povrchu, pórov a štúdium sorpcie
  • sada AUTOKLÁVOV so sušiarňou vybavenou regulátorom teploty
  • optický mikroskop s analýzou obrazu
  • Infračervený spektrofotometer

Centrum experimentálnej fyziky

Marián Mihalik , Mária Zentková , Anton Zentko , Michal Figura , Adriana Zeleňáková

Odborne garantuje projekty z fyziky , vedie alebo zabezpečuje tútorov na fyzikálne projekty. Študentov na fyzikálne projekty zabezpečujú zúčastnení učitelia fyziky.

dostupné zariadenia:

  • PPMS na meranie tepelnej kapacity a elektrického odporu v teplotnom intervale 2-400K a magnetických poliach do 9T,
  • Magnetometer MPMS – 5XL Quantum Design na meranie teplotnej (2-310 K) a poľovej (0 – 5 T) závislosti magnetizácie, merania v tlakovej komôrke
  • zdroj na generovanie silných magnetických polí
  • dielne

Centrum počítačovej fyziky

Denis Horváth , Jana Kočišová

Odborne garantuje a vedie projekty z počítačovej fyziky , konkrétne fyziky fyziologických procesov a ekonofyziky. Študentov zabezpečujú zúčastnení učitelia fyziky a informatiky.

disponuje kvalitným hardvérovým i softvérovým zázemím pre projekty z počítačovej fyziky


Prácu s deťmi s poruchami učenia odborne garantuje špeciálny pedagóg Jana Veliká a didaktiku informatiky Ľubomír Šnajder.