O projekte

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

Školy a inštitúcie

DO projektu su zapojené tieto školy a inštitúcie:

ÚEF SAV

uef.jpg 

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
zastúpený štatutárnym zástupcom: riaditeľom RNDr. K. Flachbartom, CSc.
Osoba zodpovedná za riešenie projektu: RNDr. Mária Zentková, CSc.
WEB stránka

 

PF UPJŠ Košice

pf-upjs.jpg 

Prírodovedecká fakulta ,Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 16, 041 54 Košice
Zastúpená štatutárnym zástupcom: rektorom prof. JUDr. Vladimírom Babčákom, CSc.
Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: doc. RNDr. Denis Horváth,CSc.
WEB stránka

 

Gymnázium sv. E. Stein

edita-stein.jpg 

Gymnázium sv. Edity Stein
Poľná 1, 040 14 Košice
Zastúpené štatutárnym zástupcom: riaditeľom Mgr. Jánom Pitoňákom
Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: Mgr. Angela Lencsesová
WEB stránka

 

Gymnázium Exnárova

exnarova.jpg 

Gymnázium Exnárová
Exnárová 10, 040 22 Košice
Zastúpená štatutárnym zástupcom: riaditeľom Mgr. Vojtechom Karpátym
Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: RNDr. Mária Horváthová
WEB stránka

 

Gymnázium T. Akvinského

gta.jpg 

Gymnázium Tomáša Akvinského
Zbrojničná 3, 040 01 Košice
Zastúpená štatutárnym zástupcom : riaditeľom RNDr. Pavlom Mackom
Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: RNDr. Mária Šviková CSc.
WEB stránka

 

Základná škola Kežmarská

kezmarska.jpg 

Základná škola Kežmarská 30
Kežmarská 30, 040 11 Košice
Zastúpená štatutárnym zástupcom: riaditeľom Mgr.Pavlom Horňákom
Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: RNDr. Dorota Černíková
WEB stránka

 

Základná škola Krosnianska

krosnianska.jpg 

Základná škola Krosnianska 4
Krosnianska 4, 040 22 Košice
Zastúpená štatutárnym zástupcom: riaditeľom PaeDr, Štefanom Dzurovčákom
Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: Mgr. Ľubica Hažirová
WEB stránka

 

Materská škola, Lidické námestie

Materská škola Lidické námestie 18
Lidické námestie 18, 040 22 Košice
Zastúpená štatutárnym zástupcom: riaditeľkou Beátou Oravcovou
Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: Beáta Oravcová
WEB stránka

Materská škola, Kalinovská

Materská škola Kalinovská
Kalinovská 9, 040 22 Košice
Zastúpená štatutárnym zástupcom: riaditeľkou Martou Teplicovou
Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: Marta Teplicová
WEB stránka