O projekte

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

Výsledky

Očakávané výstupy a výsledky projektu

Niektorí študenti stredných škôl výsledky svojich projektov odprezentujú ako prácu SOČ. Na príprave vedeckých projektov a experimentálnych pásiem s nami spolupracujú študenti v rámci svojich prác ŠVOČ, bakalárskych a diplomových prác. Výsledky budeme publikovať na konferenciách a v tlači. Vydanie 3 metodických príručiek a školenie učiteľov umožní rozšírenie metodiky medzi širšiu odbornú verejnosť. Priebežné investovanie do materiálu na školách umožní učiteľom vybudovanie úzko zameraného špecializovaného laboratória pre vedeckú prácu s deťmi priamo na škole.